Naše kompletní služby

Poskytujeme služby jak na základě dlouhodobých smluv, což je pro naše zákazníky zárukou systémového řešení problematiky požární ochrany a bezpečnosti práce, ale i jednorázové vyřešení konkrétního úkolu.

Řešení bezpečnosti práce

Nabízíme profesionální řešení veškeré agendy spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany.

V rámci této služby nabízíme sledování legislativy, vedení a aktualizace příslušné dokumentace, vstupní a pravidelná školení, preventivní kontroly pracovišť, nonstop helpdesk, neomezené konzultace, hot-line pro řešení mimořádných událostí, ochranné pomůcky atd. (pracovní úraz, kontrola apod.).

To vše provádíme na základě osoby odborně způsobilé v prevenci rizik podle Bezpečnostně technického požadavku č. 0011/01 /ČÚBP 11/2001/ a §10 , zák. č 309/2006Sb.,

Protipožární prostředky a opatření

Společnost JMK, s.r.o. nabízí také kompletní zajištění požární ochrany, v rámci kterého pro vaši společnost provedeme úplnou prověrku (audit) požární ochrany v rámci celé firmy (tj. ve všech budovách a na všech pracovištích). Následně v souladu s platnými právními předpisy vypracujeme veškerou dokumentaci s tímto úkonem spojenou a provedeme kompletní proškolení zaměstnanců (zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany)

To vše opět na základě osoby odborně způsobilé v požární ochraně na základě ust. § 11, odst. 1, zák. č. 133/1985 Sb. o PO (zpracování dokumentace PO, prevence na úseku PO, hasicí přístroje, požárně bezpečnostní zařízení, školení atd.).

Revize požárně bezpečnostních prostředků

Nabízíme kompletní revizi prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení na základě odborné způsobilosti k provádění kontrol hasicích přístrojů podle ustanovení §9 a 10 vyhl. MV Čr č. 246/2001Sb., ISO 11602-2 a to včetně kontroly průvodní dokumentace výrobce. Odborně způsobilé a oprávněné osoby pro montáž, údržbu a kontrolu požárních klapek, požárních prostupů a ucpávek, požárních vodovodů atd.

Pořádání požárních a bezpečnostních školení

JMK, s.r.o. pro své klienty zajišťuje veškerá vstupní i pravidelná školení BOZP, PO a první pomoci včetně kompletní agendy s tímto související  (hlídání termínů, ověřování znalostí, certifikaci absolvovaných školení, přehledy o školení apod.).

Obsah školení  bezpečnosti práce a školení požární ochrany jsou založeny na legislativních požadavcích a obecných zásadách na BOZP a PO, které jsou společné pro všechna pracoviště.

Správa budov a objektů

Pro soukromé vlastníky a veřejný sektor provádíme komplexní servis spojený se správou budov a objektů, který mimo jiné zahrnuje například vypracovávání harmonogramu revizí, vykonávání dozorů nad revizní činností a údržbou apod.

Další služby

Mimo výše vyjmenované nabízíme i další služby z oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jako je například vypracovávání návrhů požárních a bezpečnostních řešení, zajišťování havarijní prevence na pracovišti a v neposlední řadě pak prodej požárních a bezpečnostních produktů.